1985   "Matteo Ricci in Zhaoqing" by Luo Fang Guang


1985luo01.JPG (51574 bytes)1985luo02.JPG (84410 bytes)1985luo03.JPG (103723 bytes)1985luo04.JPG (55299 bytes)1985luo05.JPG (69157 bytes)1985luo06.JPG (71660 bytes)
1985luo07.JPG (21580 bytes)1985luo08.JPG (70876 bytes)1985luo09.JPG (86482 bytes)1985luo10.JPG (39119 bytes)1985luo11.JPG (60760 bytes)1985luo12.JPG (86546 bytes)
1985luo13.JPG (61207 bytes)1985luo14.JPG (90138 bytes)1985luo15.JPG (62340 bytes)1985luo16.JPG (94525 bytes)1985luo17.JPG (102266 bytes)1985luo18.JPG (101316 bytes)
1985luo19.JPG (99339 bytes)1985luo20.JPG (93898 bytes)1985luo21.JPG (91398 bytes)1985luo22.JPG (106071 bytes)1985luo23.JPG (97336 bytes)1985luo24.JPG (73848 bytes)
1985luo25.JPG (105738 bytes)1985luo26.JPG (109953 bytes)1985luo27.JPG (96759 bytes)1985luo28.JPG (183622 bytes)1985luo29.JPG (102746 bytes)1985luo30.JPG (107226 bytes)
1985luo31.JPG (104560 bytes)1985luo32.JPG (196316 bytes)1985luo33.JPG (86237 bytes)1985luo34.JPG (69443 bytes)1985luo35.JPG (90087 bytes)1985luo36.JPG (108744 bytes)
1985luo37.JPG (101932 bytes)1985luo38.JPG (95970 bytes)1985luo39.JPG (107379 bytes)1985luo40.JPG (104933 bytes)1985luo41.JPG (93032 bytes)1985luo42.JPG (45545 bytes)
1985luo43.JPG (80186 bytes)1985luo44.JPG (91748 bytes)1985luo45.JPG (96075 bytes)1985luo46.JPG (88138 bytes)1985luo47.JPG (16882 bytes)